Polecamy

Konkurs Polacy znani w świecie… RUMUNIA
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii.
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z naszego kraju oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem tegorocznej edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu.
Termin składania prac konkursowych upływa 15 lutego 2022r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022r.   
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi programu edukacyjno-grantowego „Velvet. Piątka dla natury” skierowanego do klas 1-3 szkół podstawowych. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, szkoły mogą korzystać z atrakcyjnych materiałów edukacyjnych wpisujących się w podstawę programową nauczania początkowego, wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami dla klas oraz ubiegać się o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów w wysokości 7000 zł.
Program wystartował 1.10.2021r., nabór zgłoszeń konkursowych potrwa do 31 grudnia br.

Szczegóły na stronie www.piatkadlanatury.pl

Zapraszamy na konsultacje przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego, chemii, historii, fizyki, matematyki i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.  

Spotkanie z doradcą w formie konsultacji indywidualnych odbędzie się w FORMIE STACJONARNEJ  i poświęcone będzie organizacji pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym 2021/2022:  

MIEJSCE SPOTKANIA: Filia Biblioteki Pedagogicznej 

w Czarnkowie ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1 

Termin konsultacji: poniedziałek 15.11.2021 r., w godzinach 15.30 – 17.00

Konsultacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach  

 Z poważaniem 

Iwona Manikowska – doradca metodyczny fizyki  

Joanna Blajchert – doradca metodyczny chemii 

Małgorzata Wucens – doradca metodyczny matematyki 

Karolina Strógarek – język polski   

Marzena Teterus – doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI „Nasze-wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”.
Termin nadsyłania prac – 15.11.2021 r. Szczegóły na stronie
http://pracownia.cdn.leszno.pl/konkurs-dla-klas-iv-vi

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
a. w szkołach ponadpodstawowych:
„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”
b. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
c. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;
d. w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;
e. w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
„Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;
f. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;
g. w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
„Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.
Przemysław Czarnek
Minister
/ – podpisany cyfrowo/
Konkurs o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku
i Wielkopolski Nauczyciel Roku
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Regulamin konkursu WSR
Formularz zgłoszeniowy WSR
Regulamin konkursu WNR
Formularz zgłoszeniowy WNR

Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki. Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.

TARGI EDUKACYJNE W POZNANIU 2021 – UWAGA EDUKACJA!
Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych 7  maja o godz. 15.00 na konferencję on-line, która rozpocznie się wykładem na żywo:
„Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnicza w XXI wieku” – Karol Baranowski – Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019
✅Zapisy na poprzez formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie Targów Edukacyjnych poprzez link:
http://uwagaedukacja.pl/zapiszsie?id=97#zapis
✅W ramach konferencji udostępnimy także 14 webinarów, z którymi mogą się Państwo zapoznać do końca Tygodnia Bibliotek tj. 15 maja 2021r.
▶️PROGRAM KONFERENCJI
„Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnicza w XXI wieku” – Karol Baranowski
Webinary:
Zapisy pod linkiem: http://uwagaedukacja.pl/zapisy
1️⃣Depresja wśród dzieci i młodzieży – rozwiązania teoretyczne i praktyczne – prof. dr hab. Hanna Kubiak, dr Anna Gulczyńska
2️⃣LearningApps krok po kroku – Joanna Koterba, Katarzyna Obremska PBP w Poznaniu
3️⃣Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Agnieszka Świtalska, Agnieszka Jarolewska CDN PBP
w Koninie
4️⃣Prawda czy fałsz w przekazach medialnych – Iwona Wojtalik, Agnieszka Graczyk – CDN PBP
w Koninie
5️⃣Jak atrakcyjnie pokazać efekty pracy biblioteki szkolnej – narzędzia i aplikacje internetowe do obróbki zdjęć, filmów, tworzenia galerii – Ewa Kiwak, Katarzyna Łazuga- CDN PBP w Koninie
6️⃣ #CzyTelnIK i technologie – Barbara Moskal, Małgorzata Olejnik CDN PBP w Pile
7️⃣Uczymy się ortografii z Bratkiem – Joanna Stemler, Dominika Łusiewicz CDN PBP w Pile
8️⃣Sposoby na nudę. Tablica filcowa w edukacji – Anna Krause CDN PBP w Pile
9️⃣Genial.ly czyli genialne narzędzie w rękach bibliotekarza” – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
1️⃣0️⃣ Canva i jestem grafikiem – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
1️⃣1️⃣1️⃣3️⃣ O ekologii w bibliotece szkolnej (w 3 częściach) – A. Bortel, Renata Bednarczyk CDN PBP w Lesznie
1️⃣4️⃣ W starej klasie – Aneta Andrzejewska CDN PBP w Pile Filia w Wągrowcu.
ℹ️ Karol Baranowski- Rocznik orwellowski (1984). Od ośmiu lat nauczyciel bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, a od czterech lat bibliotekarz na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w agendzie Arteteka. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019. Członek i Ambasador Sieci Labib.
„Specjalizuję się w grach miejskich – projektowanie, tworzenie, przeprowadzanie. Zajmuję się nowymi technologiami: nowe media, obróbka grafiki, obróbka video. Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość to także moja pasja. Jestem uzależnionym od Internetu, książek i roweru bibliotekarzem nauczycielem, który uczy, bawi, wychowuje. Uwielbiam zarówno tworzyć jak i być uczestnikiem gier miejskich. Prowadzę zajęcia z tabletami w swojej bibliotece, warsztaty z nowych technologii, pracuję z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami. Mam też swój kawałek Internetu pod adresem: www.charliethelibrarian.com.
Już jest – strona internetowa XXV Targów Edukacyjnych w Poznaniu, które odbędą się w dniach 7-8 maja 2021!
Tegoroczna edycja w formule ON-LINE!
Zapraszamy do zapisów na webinaria! 👈
Na Targach Edukacyjnych będziecie mogli się zapoznać z ofertą szkół ponadpodstawowych, szkół wyższych, Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Publicznych Bibliotek Pedagogicznychhttp://uwagaedukacja.pl/spis_biblioteki
Centrów Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Edukacją za granicą. Trochę tego jest prawda? A to nie wszystko!
Będziecie mogli skorzystać także z doradztwa zawodowego! To szczególnie ważne dla osób, które jeszcze nie mają pomysłu na swoją drogę zawodową. Będzie także…Motyli Wolontariat, do którego będziecie mogli się zapisać i wiele atrakcji, na które zapraszamy już dziś!
🗓 Zapoznajcie się z programem, wydarzeniami towarzyszącymi, akcją charytatywną i poznajcie naszych WSPANIAŁYCH prelegentów!
Dołączcie do naszego wydarzenia na Facebooku 👈
Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”
Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu:
„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”
pod hasłem „Polscy medycy w świecie”.
Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Celem konkursu jest przedstawienie sukcesów Polaków, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowatorskie metody leczenia oraz przeprowadzone zabiegi i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medycyny. Świadomość, że nasza Ojczyzna dała światu tylu wybitnych medyków, napawa nas dumą z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaangażowanie to ma służyć rozwijaniu wrażliwości oraz kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Termin składania prac konkursowych upływa 24 kwietnia 2021r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7-8 maja 2021. podczas XXV Targów Edukacyjnych.

Konkurs „Poznajmy tradycje naszego regionu”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz PBP Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu zapraszają do udziału w konkursie pt. „Poznajmy tradycje naszego regionu” Edycja I – Tradycje wielkanocne. Celem konkursu jest zaciekawienie młodzieży pięknem polskiego zwyczaju, a w szczególności tradycjami wielkanocnymi. Adresatami są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych działających na terenie województwa wielkopolskiego.
Termin składania prac: 26 marca 2021 r.

Więcej znajdziecie na stronie: www.kp.kalisz.pl