logo

Kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 14 lutego br. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

>>Link do podpisanego rozporządzenia<< 

Link do strony MEN >>Nowa podstawa programowa<<

Podpisane dziś rozporządzenie obejmuje podstawę programową:

• wychowania przedszkolnego; • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej; • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia; • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Wejście w życie reformy programowej

Już od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała:

• w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, • w branżowej szkole I stopnia, • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.