Wykaz czasopism prenumerowanych w 2015 dostępnych na miejscu w Bibliotece:

1. Biblioteka w szkole                                        11. Poradnik Bibliotekarza

2. Charaktery                                                      12. Praca Socjalna

3. Edukacja i Dialog                                           13. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

4. Edukacja Ustawiczna Dorosłych                  14. Psychologia w Szkole

5. Głos Nauczycielski                                         15. Szkoła Specjalna

6. Głos Pedagogiczny                                        16. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

7. Kronika Wielkopolski                                     17. Wychowanie Na Co Dzień

8. Nauczanie Początkowe –                               18. Wychowanie w Przedszkolu

Kształcenie Integrowane                                  19. Wychowawca

9. Nowa Szkoła                                                  20. Życie Szkoły

10. Polonistyka                                                  21. Gazeta Wyborcza

22. Nadnoteckie Echa (dar)                             23. Tygodnik Notecki (dar)

24. Kronika Sejmowa (dar)                             25. Na Głos (dar)