Aktualności

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
a. w szkołach ponadpodstawowych:
„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”
b. w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
„Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;
c. w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
„Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”;
d. w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego:
„Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”;
e. w szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, w tym zorganizowanych w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe:
„Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych”;
f. w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
„Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;
g. w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:
„Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.
Przemysław Czarnek
Minister
/ – podpisany cyfrowo/
Wystawka z Bibliotece – dostępna w lipcu i sierpniu :
„Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
Zapraszamy
Wystawka zgodna z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 

W lipcu i sierpniu Biblioteka czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15

sobota – nieczynne

W dniach 12 lipca – 6 sierpnia Biblioteka nieczynna

Od 1 lipca do 30 września 2021 bezpłatny zapis dla nauczycieli

ZAPRASZAMY

„Edukacja matematyczna i przyrodnicza” – wystawka 
 zgodna z 1 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

Konkurs o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku
i Wielkopolski Nauczyciel Roku
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

Regulamin konkursu WSR
Formularz zgłoszeniowy WSR
Regulamin konkursu WNR
Formularz zgłoszeniowy WNR

Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki. Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.

Misie właśnie trafiły do przedszkolaków z Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie, uczestników konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” edycja „Polscy medycy w świecie”. Te piękne Misie ufundował Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu – organizator konkursu. Dziękujemy i pozdrawiamy oraz zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu 🙂

26 maja obchodzimy DZIEŃ MATKI 😃💐❤️
W dniu Waszego święta składamy życzenia przede wszystkim zdrowia i pomyślności.
A dla wszystkich polecamy książki dostępne w naszej filii.
Wystawka w korytarzu biblioteki : „Różne oblicza macierzyństwa”
Minister Edukacji i Nauki wskazał dodatkowy siódmy kierunek polityki oświatowej państwa „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.
W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z literaturą pedagogiczną dostępną w naszych zbiorach : >>PANDEMIA<<
13 maja 2021 na platformie Zoom odbyła się konferencja online nauczycieli bibliotekarzy z rejonu czarnkowskiego. Wzięło w niej 12 nauczycieli z różnych szkół i miejscowości, a tematem spotkania był Tydzień Bibliotek 2021 oraz związane z nim akcje promocyjne. Rozmawialiśmy także o tym, co przez ten rok zmieniło się w bibliotekach szkolnych. Druga część spotkania to szkolenie z aplikacji Wakelet. które przeprowadziła dla nas pani Ania z SP nr 2 w Czarnkowie. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich uczestników.
13 maja 2021 w ramach Tygodnia Bibliotek połączyliśmy się online za pomocą Teams z klasą IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie. Uczniowie obejrzeli nagrany film o Bibliotece Pedagogicznej w Czarnkowie, a następnie rozwiązali quiz w aplikacji kahoot. Dziękujemy i pozdrawiamy klasę IIIa oraz p. Ewę