Punkt biblioteczny w szkole EDUKACJA LUBASZ
„Edukacja w czasie pandemii – nauczanie zdalne i hybrydowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna”


zgodny z 4 punktem kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.